Skip To Content
Enhsheià:taren ronwatiio’okón:’a tsi nihonnónhnhes rotiweientehta’onhákie
Enhsheià:taren ronwatiio’okón:’a tsi nihonnónhnhes rotiweientehta’onhákie
Posted on 01/13/2017
Enhsheià:taren ronwatiio’okón:’a tsi nihonnónhnhes rotiweientehta’onhákie
Ne Christine Peets 

Ronwatiio’okón:’a  rón:nehre ahotiió’ten aontahonatenróhake skáthne ne ronwatiio’okón:’a ronwatirihonnién:ni akarihwahnirá:ton thí:ken akwé:kon aion’wesénhake tsi ní:ioht tsi tahontawén:rie.  Né:’e thí:ken sénha iotká:te wakié:sen ahonnì:ron tsi ní:ioht ne othé:nen nakaié:ren. 

Ia’teká:neren skáthne ne ronwatihró:ri né:’e  ne Kaniatarí:io Kakorahtsherá:kon ne Ronatoweienstonhákie , ne É:neken Kaná:ta Tsi Ratinákere Tsi iontoweienstáhkhwa Rati’tskó:ton (USOSB) wahontenenhrón:ni ne Ronwatiio’okón:’a  Ratiia’tarónnion Okióhkwa (PIC).  Nahé:’a ronaten’nikonhríson ne  Kenkióhkwaien rón:nehre ahonwatiià:taren ronwatiió’okón:’a  tahontóhetste tóhkara nikaká:rake tsi ratinákere aohiatónhsera  tekonrénies, ienietsihkwahrékhon, tánon ne tká:ras.  Enthatiià:tara’ne kí:ken enthatirihwakétsko né:’e ne UCDSB tánon ne aó:wen PIC tsi nón:we aioié:nawa’se aioia’takéhnha ne sénha aka’nikonhriióhake tahontatkénhsheke skáthne ne Kaná:takon.  Kí:ken kakararónnion enkahiá:tonke ne nahe:’a shakohnhá:’on UCDSB-Pic  [ Iehiá:tons-ne-Iè:teron.] 

Orihwa’shón:’a aón:ton tho naontá:we tsi ioterihwahtenkià:ton ronterihwahtenkià:tha né:’e UCDSB-PIC tóka ó:ni thiká:te okióhkwa, tsi iontoweienstáhkhwa ratitsiénhaiens tóka ó:ni tsi iontoweienstáhkhwa rati’tskó:ton.  Tóka nón:wa aká:rake karihwarò:ron ne kahiatonhsera’shón:’a aontá:we ne Kakorahtsherá:kon ne Ronathiatonhseraweiénhston tewa’á:raton iokwèn:rare (www.eda.gov.on.ca/eng), tóka ó:ni thiká:te tsi nikiawé:non thí:ken tenwatate’nikonhrhá:ren skáthne orihwa’shón:’a eniorihowanénhake: akwé:kon ne karonhwarahrónnion wátston tsi iontoweienstahkhwaniónhkhwa tahontate’nikonhrhá:ren ne kaksà:ta tánon ken’nithotiión:sa ratinontsistakónhshon ata’karitéhtshera orihwa’shón:’a, í:kare kiako’nikonhratihénthos, entehwáhtka’we ne ahontaten’nikòn:raren ioianere’ónwe tsi tehontohetstà:ne.  Enkaién:take ó:ni ne í:iah teiorihwákste tsi ní:ioht ne enhseweientéhta’ne  tensenihthá:ren ne sheién:’a énhsatste ne karonwarahrónnion, tsi ní:ioht ne “Tóka í:iah thahskwé:ni tahsheren’kén:ni sheiakia’táhrhas”  nensanikonhro’ténhake. 

Onkwakióhkwa iorihwakwatákwen kaié:ri ní:kon karihwahnirá:ton: Ronwatiio’okón:’a thonateróhon; Enkáhshon tahonwatinonhwaratónhake tsi ratinákere tánon tsi iontoweienstáhkhwa rati’tskó:ten tánon tsi iontoweienstáhkhwa tehonatawén:rie akwé:kon ne ronwatiio’okón:’a; Tsi nahò:ten ionià:ton enhonnonnihákie enhonate’shennaién:ta’ne ne ronwatiió’okón:’a tánon Ienwatahsón:tarake tahatihtharónnion tsi na’tehónteron ne tsi iontoweienhstáhkhwa tánon ronwatiio’okón:’a, “ wahèn:ron Ross Button, raononkwè:ta ne UCDB-PIC. “Enkionkwahtkawenhákie orì:wa tetsiá:ron enkahiá:tonke tánon ienhtsihkwarékhon nikaieron’tò:ten ne enká:rake tekahnarénkhon kwáh ken’ ní:kon ne tekonttihánion kahiatonhserakè:ron ronwatiio’okón:’a enwá:ton ken’nienhatí:iere, tsi ní:ioht ne onkwá:wen facebook (okónhsa Iewennahnotáhkhwa), kahiatónhsera . (www. Facebook.com/UCDSB.PIC) ne orì:wa tkarihwaié:ri, eniakwate’nién:ten enionkwaién:take ne kakararónnion.
 Oseronni’kéha, Kanien’kéha enkahiá:tonke tánon tenkahna’nentáhkwen tánon tóka nón:wa thiká:te nihonhronhkha’tsherò:ten. 
Oh nahò:ten kén:ton ne ronwatiio’okón:’a ahonkia’tarónnion? Tsi nón:we ne UCDSB-PIC, Button wahèn:ron thí:ken ,”ronwatiio’okón:’a ratihén:te ne [Iehiá:tons-ne-Iè:teron] kaio’ténhsera, ronwatiio’okón:’a  ronwatiri’wanontón:ni ahatíhsa ne kaió’ténhsera; tánon ronwatiio’okón:’a enhonkià:tarónnion ne kaio’tenhsera.” 
Ronwatiio’okón:’a iotká:te tehonwatirihwáhshnie tsi ní:ioht tsi ronatoweienstonhákie ne ronwatiio’okón:’a ronakia’tarò:ron tóka ó:ni enhonwati’nikonhraientáhten onhkaré:shon enthontá:ti.  

Né:’k tsi ken’ nihatí:’a ne ronwatiio’okón:’a enthón:ne, tsi niká:ien í:iah né:’e thaontahsheiatén:rohste tsi tehatirihwáhshnie ne ronwatiio’okón:’a tsi ronatoweienstonhákie, né:’k tsi thiká:te í:iah tehotináktote tóka ó:ni thiká:te rotirì:waien eh niahón:ne tsi nón:we kioterihwahtenkià:ton.  Iahonwatihró:ri ne ronwatiio’okón:’a wahatihiá:ton tánon ienhatitsihkwahrékhon tsi tká:ras enthonwatí:ion oh nahò:ten áhontste teiotonhontsióhon ahonnón:ni sénha takarihwathè:ten ne ia’tahotirihwaién:ta’se skáthne ne ronwatiio’okón:’a tsi ní:ioht tsi rotiweientehta’onhákie enhonate’shennaién:ta’ne kí:ken á:se iotká:te karonwarahrónnion-watórion ón:wa nikahá:wi.  Thí:ken tsi nahò:ten kí:ken kaio’ténhsera ioio’tákie sénha ahonakié:sen’se ne ronwatiio’okón:’a ahonkià:taren. 

Nó:nen enhsewennahnotá:ko ne kaká:rare, sátkens ne teiota’á:raton iokwèn:rare tóka ó:ni thiká:te karonwarà:ke orì:wa, ronwatiio’okón:’a tóka nón:wa tenhonatonhóntsionhse tahatihtharónnion ne iakotirihonnién:ni tánon thi ionkwè:take ne tsi iontoweienstáhkhwa rotiio’tenion.  Tenhonatonhóntsionhse ahotitó:kenhse oh naho’tèn:shon ká:ien ahotiié:nawa’se ne ronwatiio’okón:’a ne kwáh aonhá:’a ahotiianeráhsten.  Né:’e ne UCDSB Ronathiatonhseraweiénhston í:iah eh n’on:we tethontahsáhwha ne ken’ nihonná:sa, wísk na’tehonohseriiá:kon tánon aontó:kten ne tékeni iawén:re tsi kahiá:ton.  Tsi tahonnónhton ne sénha ken’ niahatí:iere tánon tóka nón:wa ahatiweientéhta’ne ókia’ke á:se tsi niionnià:ton, ronwatiio’okón:’a ronwatina’tón:ni ne ratiksa’okón:’a thí:ken tsi rotiweientehta’onhákie tsi nihonnónhnhes. 

Christine Peets né:’e ne [Iehiá:tons-ne-Iè:teron] né:’e ne Ronwatiio’okón:’a enhonkià:taren Okióhkwa, É:neken Kaná:ta Tsi Ratinákere Tsi Iontoweienstáhkhwa Rati’tskó:ten.  
Website by SchoolMessenger Presence. © 2021 Intrado Corporation. All rights reserved.